Arvstvist

Arvstvist kan uppstå vid oenighet om fördelningen av kvarlåtenskapen eller vid tolkningen av ett testamente.

Arvstvist kan uppstå vid oenighet om fördelningen av kvarlåtenskapen eller vid tolkningen av ett testamente. Vardagsjuristerna erbjuder professionell hjälp med arvstvister, oavsett om du har ett okomplicerat eller mer komplext ärende.

Att hantera en arvstvist

Att hamna i en arvstvist kan bero på flera orsaker. Oenighet kanske råder om hur ett visst förordnande i ett testamente ska tolkas eller vad testators vilja faktiskt var. Den gemensamma nämnaren brukar vara att det finns flera olika uppfattningar om hur kvarlåtenskapen ska fördelas mellan arvingarna. Det finns inget generellt svar på hur en arvstvist ska hanteras, utan i stället beror det helt på den situation och de omständigheter som föreligger i just ditt ärende.

Vardagsjuristerna erbjuder:

  • Rådgivning kring arvstvister och hjälp att hantera arvstvister, exempelvis klander av testamente eller att överklaga ett tvångsskifte från boutredningsman eller skiftesman. 
  • Kostnadsfritt inledande samtal (ca 15 min) och omgående hjälp.
  • Du kan även ställa din fråga via kontaktformuläret.
  • Guidning och stöttning genom hela ärendet.

Välkommen att kontakta oss!

Telefon: 010-145 08 88 (mån-fre 09-17) / info@vardagsjuristerna.se

STÄLL DIN FRÅGA

Det kostar inget att fråga. Välkommen att kontakta oss!

Rättsskydd vid arvstvist

Om en tvist uppstått som riskerar att hamna i domstol kan det vara värt att undersöka huruvida det finns en hemförsäkring eller annan försäkring som kan täcka en del av dina rättegångs- och ombudskostnader, samt motpartens kostnader om du skulle tappa målet och bli förpliktad att ersätta motparten för dennes kostnader.

Ta hjälp av en jurist

Det kan vara bra att rådfråga en jurist eller be en jurist granska just ditt ärende. En jurist kan ge dig värdefull återkoppling om möjligheterna till framgång i din fråga. Det kan också bespara dig en hel del onödigt besvär och kostnader om juristens bedömning skulle vara att möjligheterna till framgång är begränsade. 

Bouppteckning

Bouppteckningen ska upprättas inom 3 månader efter ett dödsfall, och är dödsboets identitetshandling. Den visar vem eller vilka som är berättigade till arv och vilka tillgångar och skulder som fanns per dödsdagen.

Arvskifte

Först när bouppteckningen är registrerad och godkänd hos Skatteverket brukar ett arvskifte företas. Skiftet är egentligen överföringen av dödsboets tillgångar till arvingarna, de så kallade dödsbodelägarna. Regleras med avtal.