Gåvobrev

Ett gåvobrev visar att en överlåtelse eller överföring av förmögenhetsvärden skett utan verderlag. Gåvobrevet kan göra egendom till enskild.

Ett gåvobrev visar att en överlåtelse eller överföring av förmögenhetsvärden skett utan verderlag. Gåvobrevet kan göra egendom till enskild. Vardagsjuristerna erbjuder professionell hjälp med gåvobrev, oavsett om du har ett okomplicerat eller mer komplext ärende.

Att skriva gåvobrev

Att skriva ett gåvobrev  kan vara mer eller mindre komplicerat. För vissa gåvobrev föreligger nämligen strikta formkrav. Gåvobrev fyller en mycket viktig funktion i form av ett bevis på att gåvoavsikt gällande viss egendom funnits. Genom gåvobrevet går det också att reglera huruvida gåvan ska vara förskott på arv eller inte, och om den ska utgöra enskild egendom hos mottagaren eller inte.

Vardagsjuristerna erbjuder:

  • Rådgivning om gåvobrev, upprättande av gåvobrev samt hjälp vid tvister om gåvobrev, till exempel återgång av gåva eller ogiltighetsförklaring av gåvobrev.
  • Kostnadsfritt inledande samtal (ca 15 min) och omgående hjälp.
  • Du kan även ställa din fråga via kontaktformuläret.
  • Guidning och stöttning genom hela ärendet.

Vanliga frågor och svar om gåvobrev hittar du längre ner på sidan.

Välkommen att kontakta oss!

Telefon: 010-145 08 88 (mån-fre 09-17) / info@vardagsjuristerna.se

STÄLL DIN FRÅGA

Det kostar inget att fråga. Välkommen att kontakta oss!

Frågor och svar om gåvobrev

Vad är egentligen ett gåvobrev?

Ett gåvobrev är en juridisk handling som visar att en person, gåvogivaren, har skänkt egendom till någon annan, gåvomottagaren.

Vissa bestämmelser om gåvor finns i gåvolagen samt i jordabalken.

Varför behövs ett gåvobrev?

Ett gåvobrev kan behövas av flera anledningar. Dels är det ett underlag för att visa att gåvan faktiskt ägt rum och kan därmed fungera som skydd mot utomstående borgenärer, dels kan gåvobrevet visa att gåvan ska vara enskild egendom hos mottagaren.

Om gåvan är en andel i en bostadsrätt fungerar gåvobrevet som underlag för att överta andelen, det vill säga för att bli medlem i föreningen. Om gåvan är en fastighet fungerar gåvobrevet som underlag för att söka lagfart.

När bör ett gåvobrev upprättas?

I vissa situationer kan vi starkt rekommendera att du upprättar ett gåvobrev, även om det inte är obligatoriskt.

Om du vill ge bort värdefull egendom, exempelvis en större summa pengar, aktier, konst, bilar eller annan lös egendom är det alltid bra med en skriftlig gåvohandling för att skapa trygghet för mottagaren eller villkora gåvan även om det inte är obligatoriskt att skriva ett gåvobrev för att gåvan ska vara juridiskt giltig. 

Med gåvobrevet har du möjlighet att göra gåvan till mottagarens enskilda egendom så att den inte ska ingå i en bodelning vid en skilsmässa eller separation. Du kan även minimera risken för att gåvan ger upphov till missförstånd eller ifrågasätts och bestämma att gåvan inte ska vara förskott på arv. I ett gåvobrev kan du dessutom föreskriva en rad andra villkor, t.ex. nyttjanderätt och särskild förvaltning, vilken är väldigt vanligt vid gåva till minderåriga. 

Det är viktigt att tänka på att utan gåvobrev kan det vara problematiskt att bevisa den ändrade äganderätten och att ett muntligt löfte om att ge en gåva är inte bindande.

När ska ett gåvobrev upprättas?

I följande situationer är det obligatoriskt att upprätta ett gåvobrev.

Det är två tillfällen då det finns krav på en skriftlig gåvohandling för att gåvan ska vara juridiskt giltig och kunna genomföras i praktiken, vid gåva av fastighet och vid gåva mellan makar.

Om du vill ge bort en bostadsrätt, fastighet eller tomträtt måste du upprätta ett gåvobrev för att gåvan ska bli giltig. Tänk på att en gåva av fastighet eller bostadsrätt kan ge skattemässiga konsekvenser. Det uppställs dessutom särskilda formkrav för en sådan gåvohandling. Om gåvobrevet inte uppfyller formkraven kan gåvan ogiltigförklaras. 

En gåva mellan makar blir gällande mot givarens borgenärer endast när den har registrerats av Skatteverket. Detta gäller både fast och lös egendom. För att registrera en gåva behöver man upprätta ett gåvobrev.

att banker ska tillåta uttag från den avlidna personens konto, och är också en förutsättning för att kunna göra ett arvskifte. En bouppteckning kan göras privat eller med hjälp av en begravningsbyrå eller jurist.

Ska ett gåvobrev bevittnas?

Det korta svaret är nej, det finns inget krav på bevittning för att gåvan ska vara juridiskt bindande. Vi skulle dock rekommendera bevittning för att stärka bevisning om en eventuell tvist skulle uppstå på grund av gåvan. Vittnena kan intyga att gåvogivaren genom sitt gåvobrev har uttryckt sin vilja och att det inte föreligger omständigheter som kan ogiltigförklara gåvobrevet.
 
Vad gäller vid överlåtelse av fastighet?
Att överlåtarens underskrift måste vara bevittnad är i sig inget krav för att gåvan ska vara giltig utan en förutsättning för att lagfart ska beviljas. Är underskriften inte bevittnad ska Lantmäteriet vilandeförklara lagfartsansökan och ge överlåtaren tillfälle att föra ogiltighetstalan vid domstol. Görs inte detta blir lagfarten meddelad trots bristen på bevittning. I praktiken kan man förstås säga att detta innebär att gåvogivarens underskrift ska bevittnas i gåvobrevet.

Vad gäller för gåvor mellan makar?

För en gåva av lös egendom (med undantag för gåva av bostadsrätt) mellan makar finns normalt inga formkrav. När det gäller överlåtelse av en fastighet mellan makar gäller samma regler som för vilka andra personer som helst. Dock blir en gåva mellan makar gällande mot givarens borgenärer endast när den har registrerats av Skatteverket. Detta gäller både fast och lös egendom. För att registrera en gåva behöver man upprätta ett gåvobrev. 

Om gåvan är en personlig present kan den bli gällande gentemot givarens borgenärer även om den inte har registrerats. Det kan vara födelsedagspresenter och liknande. Presenten får dock inte vara orimligt värdefull.

När du ska ge bort din fastighet till din make eller maka måste du se till att både registrera gåvan (hos Skatteverket) och att lämna in en lagfartsansökan (till Lantmäteriet). Gåvogivarens namnteckning ska vara bevittnad av två personer för att den registrerade handlingen ska godkännas av Lantmäteriet.

Observera att för att bestämma att egendomen ska vara enskild krävs att ett äktenskapsförord upprättas. Även detta ska registreras hos Skatteverket för att vara giltigt.

Hur fungerar gåvobrev vid arvssituationer?

Ett gåvobrev kan fylla en annan viktig funktion vid en arvssituation på så sätt att gåvobrevet kan visa att gåvan antingen varit eller inte varit ett förskott på arv.

Framgår det av gåvobrevet att gåvan inte utgjorde förskott på arv behöver någon justering för gåvans värde inte göras vid arvssituationen.

Kan jag använda en mall för gåvobrev?

Vi rekommenderar inte att en mall för gåvobrev används eftersom det inte är säkert att gåvobrevet då faktiskt passar din situation. Det blir också mycket problematiskt när formuleringarna i mallen visar sig få helt andra konsekvenser än vad som var avsett. Använder du en mall rekommenderar vi ändå att du låter en jurist granska den för att undvika obehagliga överraskningar.

Äktenskapsförord

Huvudregeln i ett äktenskap är att alla tillgångar är så kallat giftorättsgods, där vardera make/maka har en vilande rätt till hälften av värdet vid bodelning, så kallad giftorätt. Genom ett äktenskapsförord kan makarna göra alla eller delar av tillgångarna till enskild egendom.

Testamente

Testamentet är en juridisk handling som visar hur du vill att din kvarlåtenskap, det vill säga dina tillgångar, fördelas. Det finns flera juridiska krav som ska vara uppfyllda för att ett testamente ska vara giltigt. Därför rekommenderar vi kontakt med en jurist som upprättar handlingen.