Priser

Timarvode

Hos Vardagsjuristerna.se tillämpar vi ett timarvode om f.n. 1200 kr/timme inklusive moms avseende ärenden inom familjejuridik, exempelvis för bouppteckning, bodelning och gåvobrev. Priset ligger under Domstolsverkets timkostnadsnorm för 2024 som är 1914 kr per timme, för att våra tjänster ska vara tillgängliga för så många som möjligt. I tvister och för fastighetsrättsliga ärenden följer vi Domstolsverkets timkostnadsnorm.

Hur vi debiterar

Vi debiterar för den tid vi lägger på ett ärende. I den tiden kan ingå att upprätta en handling, ta nödvändiga kontakter med personer eller myndigheter, att ha ett möte med dig, att granska handlingar och material, göra rättsliga utredningar med mera.

Innan ett arbete påbörjas kan vi estimera nödvändig tidsåtgång för ditt ärende, för att du ska veta ungefär vad det kommer att kosta.

Tidsuppskattningar

Eftersom vi har en specialistinriktning kan vi med ganska god säkerhet uppskatta kostnaden för vissa ärenden som har normal grad av komplexitet. Eftersom vi har en specialistinriktning innebär det också att vi hanterar betydligt komplexare ärenden som kräver längre tidsåtgång. Med det sagt kan det alltid finnas ärenden som kräver såväl kortare som längre tidsåtgång.