Arvskifte

Ett arvskifte kan vara mer eller mindre komplicerat. Oavsett vilket rekommenderar vi att ta hjälp av en oberoende jurist.

Vardagsjuristerna.se är en del av Emvald Juridik AB

Arvskifte - utbetalning av arv

Hos Vardagsjuristerna.se får du hjälp med hela arvsprocessen, från upprättande av ett juridiskt korrekt arvskiftesavtal (även kallat arvskifteshandling) till utbetalning av arvet från bankkonto. För att göra det enklare för dig kan dödsboet stå för kostnaden, så att kostnaden fördelas mellan arvingarna. Detta gör att priset per person ofta blir överkomligt sett till den hjälp man får.

Vi tar ärenden över hela Sverige.

Räcker det med en arvskifteshandling?

Det beror på hur arvskifteshandlingen är utformad. För att ett arv ska kunna betalas ut räcker det inte med ett arvskiftesavtal av enklare form, i vart fall inte om avtalet i sig endast visar vilken fördelning dödsbodelägarna (dvs arvingarna) kommit överens om. För att ett arv faktiskt ska kunna betalas ut måste någon ha fått rätt att företräda samtliga dödsbodelägare inför exempelvis banken.

Eftersom arvskiftet ofta är komplext rekommenderar vi att ni låter en jurist från oss sköta såväl upprättande av arvskifteshandling som själva utbetalningarna av arvet, med stöd av fullmakter från er. På så sätt kan ni förvissa er om att arvet betalas ut enligt precis det ni kommit överens om.

Ta hjälp av en jurist

En jurist är oberoende och hjälper dig att upprätta arvskiftesavtalet utifrån hur lagen ser ut, det vill säga utan att ge någon arvtagare särskilda fördelar. Tillsammans har vi många års erfarenhet av arbete inom familjejuridik och familjerättsliga ärenden, inklusive att upprätta arvskiftesavtal. Nyckeln till vår framgång är att vi lyssnar och gör allt med mycket hjärta.

Ställ din fråga till oss!

Ställ dina frågor via formuläret nedan eller ring oss på
010-145 08 88 (mån-fre 09-17) och berätta om din situation.

Frågor och svar om arvskifte

Arvskiftet är överföringen av dödsboets (dvs den avlidnes) tillgångar till den eller de som är arvingar.

För att ett arvskifte ska kunna ske måste det finnas en skriftlig handling som undertecknats av dödsbodelägarna, en så kallad arvskifteshandling eller arvskiftesavtal.

Arvskiftet kan göras efter att bouppteckningen registrerats och godkänts hos Skatteverket. Ibland kan det finnas anledning att vänta ytterligare en stund, exempelvis när dödsbodelägarna sålt en bostad och väntar på att försäljningen ska slutbetalas.

Det är två olika benämningar på samma sak.

Nej. Det är däremot vanligt att ett kombinerat bodelnings- och arvskiftesavtal upprättas.

En bodelning ska alltid göras när ett äktenskap upphör. Lite förenklat kan sägas att bodelningen innebär att båda makarnas nettotillgångar slås samman och delas på två lika delar. Arvskiftet är då överföringen av det den avlidne maken erhållit efter bodelningen till den avlidne makens arvingar.

Nej. Arvskiftet är en privat angelägenhet mellan arvingarna. Arvskifteshandlingen kan däremot behövas vid exempelvis ansökan om lagfart hos Lantmäteriet eller om någon ska ta över en bostadsrätt.

Nej. Först när handlingen är underskriven av samtliga arvingar (dödsbodelägare) kan man göra anspråk på de tillgångar som finns exempelvis på den avlidnes bankkonto. Det krävs alltså att arvtagaren gör ett aktivt anspråk på tillgångarna för att få arvet. Om inte alla dödsbodelägare tillsammans gör sina anspråk behöver också fullmakter upprättas. Våra jurister hjälper till med hela arvsprocessen, från arvskifteshandling till utbetalning.

Bouppteckning

Bouppteckningen ska upprättas inom 3 månader efter ett dödsfall, och är dödsboets identitetshandling. Den visar vem eller vilka som är berättigade till arv och vilka tillgångar och skulder som fanns per dödsdagen.

Arvskifte

Först när bouppteckningen är registrerad och godkänd hos Skatteverket brukar ett arvskifte företas. Skiftet är egentligen överföringen av dödsboets tillgångar till arvingarna, de så kallade dödsbodelägarna. Regleras med avtal.