Bouppteckning

En bouppteckning är ett juridiskt kvitto på vem som har rätt att ärva. Bouppteckningen ger också en ekonomisk överblick över dödsboet.

En bouppteckning är ett juridiskt kvitto på vem som har rätt att ärva. Bouppteckningen ger också en ekonomisk överblick över dödsboet. Vardagsjuristerna erbjuder professionell hjälp med bouppteckning vid dödsfall, oavsett om du har ett okomplicerat eller mer komplext ärende.

Att göra en bouppteckning

Att upprätta en bouppteckning är en skyldighet som följer av lag. Bouppteckningen kan vara mer eller mindre komplicerad, men alldeles oavsett är det bra att ta professionell hjälp. För dig som funderar på kostnaden för bouppteckningen kan Vardagsjuristerna erbjuda ett fast pris. Då behöver du kontakta oss och beskriva din situation, och därför erbjuder vi ett första kostnadsfritt inledande samtal utan förpliktelser (15 min). Det viktigaste för oss är att du får ett personligt och professionellt bemötande och att du kan lita på att bouppteckningen upprättas av en jurist specialiserad på arvsrätt.

Vardagsjuristerna erbjuder:

 • Rådgivning om bouppteckning, upprättande av bouppteckning, hjälp vid tvister om bouppteckning, överklaganden av registrerade bouppteckningar.
 • Kostnadsfritt inledande samtal (ca 15 min) och omgående hjälp.
 • Berätta om ditt ärende så erbjuder vi ett fast pris.
 • Du kan även ställa din fråga via kontaktformuläret.
 • Guidning och stöttning genom hela ärendet.

Vanliga frågor och svar om bouppteckning hittar du längre ner på sidan.

Välkommen att kontakta oss!

Telefon: 010-145 08 88 (mån-fre 09-17) / info@vardagsjuristerna.se

STÄLL DIN FRÅGA

Det kostar inget att fråga. Välkommen att kontakta oss!

Vad behöver du göra?

För att vi ska kunna hjälpa dig med bouppteckningen behöver du göra följande:

 • Kontakta oss per telefon eller e-post och berätta att du vill ha hjälp, vi erbjuder dig ett kostnadsfritt inledande samtal om cirka 15 minuter.
 • Vi tillhandahåller ett informationsblad med en beskrivning av det vi behöver av dig (läs mer här på vår hemsida).
 • Så fort vi har den information vi behöver påbörjar vi upprättandet av bouppteckningen. Härifrån sköter vi resten.
 • Vi samarbetar med Circla – störst i Sverige på helhetslösningar för dödsbon.

Ta hjälp av en jurist

En jurist är oberoende och hjälper dig att upprätta bouppteckningen utifrån hur lagen ser ut, det vill säga utan att ge någon arvtagare särskilda fördelar. Tillsammans har vi många års erfarenhet av arbete inom familjejuridik och familjerättsliga ärenden, inklusive att upprätta bouppteckningar. Nyckeln till vår framgång är att vi lyssnar och gör allt med mycket hjärta. 

Vilken information behöver vi från dig?

För att kunna hjälpa dig med bouppteckningen behöver vi följande:

 • dödsfallsintyg med släktutredning,
 • kontoutdrag från bank/banker med saldon per dödsdagen (gäller även efterlevande make/maka och ibland även sambo),
 • information om lån och räkningar som fanns per dödsdagen eller avser tiden innan dödsdagen (t ex en mobiltelefonräkning som fakturerats i efterskott),
 • information om liv-/kapitalförsäkringar,
 • begravningskostnader,
 • information om vilka andra tillgångar som finns samt värdet på detta, exempelvis hus, bil, båt, bohag eller annan lös egendom.
 • eventuellt testamente, äktenskapsförord eller samboavtal.

Utökad ekonomisk utredning

Vi erbjuder också ett alternativ med utökad ekonomisk utredning för 8995 kronor. Då gör vi följande:

 • en dödsbodelägare lämnar fullmakt till oss,
 • vi begär ut saldo- och engagemangsbesked från de största svenska bankerna,
 • vi undersöker eventuella försäkringsinnehav hos de största försäkringsbolagen,
 • kontrollerar fastighetsinnehav,
 • kontrollerar fordonsinnehav,
 • kontrollerar äktenskapsförord hos Äktenskapsregistret.

Vi erbjuder även ett alternativ där du lämnar fullmakt till oss och vi gör en del av boutredningen, läs mer nedan.

Vi kontrollerar då fastighetsinnehav inom Sverige, eventuella fordonsinnehav, engagemang hos de största svenska bankerna och försäkringsbolagen samt om några handlingar finns registrerade i Äktenskapsregistret.

Vill du slippa göra så mycket som möjligt själv kan vi förvalta dödsboet.

Du lämnar då fullmakt till oss, vi adressändrar, ser till att räkningar betalas, upprättar bouppteckning och hanterar även arvskiftet.

För detta alternativ använder vi oss av vår ordinarie timtaxa.

Frågor och svar om bouppteckning

Vad är en bouppteckning?

Vid ett dödsfall är anhöriga skyldiga att upprätta en så kallad bouppteckning.

Bouppteckningen är dödsboets identitetshandling. Den visar vem eller vilka som har rätt att ärva samt vilka tillgångar och skulder den avlidne hade per dödsdagen.

Det är ingen som ärver i och med att bouppteckningen upprättas.

När ska en bouppteckning göras?

En bouppteckning ska upprättas inom 3 månader efter ett dödsfall. Man har därefter 1 månad på sig att skicka bouppteckningen till Skatteverket.

Vi kan hjälpa dig även om du är sent ute.

Måste en bouppteckning göras?

Ja, om den avlidne vid sin död hade hemvist (bodde) i Sverige ska en bouppteckning normalt göras och lämnas in till Skatteverket. En bouppteckning kan göras privat eller med hjälp av en jurist. Det är i första hand den dödsbodelägare som har hand om den avlidnas egendom som är ansvarig för att en bouppteckning görs. Om det inte finns tillräckligt med tillgångar för att bekosta en skälig begravning kan däremot en dödsboanmälan göras i stället för bouppteckning. Då ska du kontakta kommunen där den avlidne var bosatt.

Varför behövs en bouppteckning?

Bouppteckningen är dödsboets legitimationshandling och visar vem eller vilka som har rätt att företräda dödsboet. En registrerad bouppteckning behövs för att banker ska tillåta uttag från den avlidna personens konto, och är också en förutsättning för att kunna göra ett arvskifte. En bouppteckning kan göras privat eller med hjälp av en begravningsbyrå eller jurist.

När kan en dödsboanmälan göras?

Ibland kan en dödsboanmälan ersätta en bouppteckning. Det kan vara aktuellt om den avlidnes tillgångar inte räcker till att betala begravningskostnaderna. Man kan dock alltid välja att förrätta en bouppteckning i stället för att göra en dödsboanmälan.

Vad är förrättningsmän?

En bouppteckning ska förrättas – upprättas – av två kunniga och trovärdiga gode män. De kallas förrättningsmän. Om du anlitat en juristbyrå är vanligtvis en av förrättningsmännen jurist.

Förrättningsmännens uppgift är att anteckna allt av faktisk eller rättslig för bouppteckningen. Förrättningsmännen ska t.ex. anteckna om det finns äktenskapsförord eller testamente, samt vilka som varit närvarande vid förrättningen. Förrättningsmännen har också ansvar för att tillgångarna värderats riktigt.

Vad är ett förrättningsmöte?

Förrättningsmötet kallas det mötet då bouppteckningen formellt upprättas. Vanligtvis har merparten av arbetet med att upprätta bouppteckningen genomförts redan innan förrättningsmötet. Det är mycket viktigt att kallelser till förrättningsmöte går ut i rätt tid och till rätt personer. Har detta inte skett kan det leda till att bouppteckningen inte kan registreras. Detta i sig kan vara skäl nog att anlita en kunnig jurist för att upprätta bouppteckningen.

Vem är bouppgivare?

En bouppgivares roll vid bouppteckningsförrättningen är att lämna uppgifter om dödsboet. Bouppgivaren ska lämna uppgifter om den avlidnas tillgångar och skulder, testamenten, äktenskapsförord, släktförhållanden o.s.v. Bouppgivaren ska försäkra på heder och samvete att uppgifterna är riktiga och att inga uppgifter avsiktligt har utelämnats. Det gör bouppgivaren genom att skriva under bouppteckningen.

Vem kan vara bouppgivare?

Den person som känner dödsboet bäst ska vara bouppgivare.

En boutredningsman eller testamentsexekutor kan vara bouppgivare.

Det finns inget hinder mot att ha flera bouppgivare. Om så är fallet kan de uppge hela boet tillsammans eller var sin del av det. En förrättningsman får inte vara bouppgivare.

Går det verkligen att göra en bouppteckning online?

Både ja och nej. Bouppteckning genom en ren onlinetjänst är inte något vi rekommenderar. Anlitar du däremot oss kan i stort sett all kontakt skötas digitalt genom att du exempelvis kan e-posta oss de underlag vi behöver. Även förrättningsmötet går att ha via telefon eller videolänk. Allt du behöver göra är att kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång direkt. 

Du måste alltid lämna en del uppgifter om den avlidnes ekonomiska situation – men det är exakt samma uppgifter som du hade behövt uppge oavsett till vem du hade vänt dig.

Det enda som måste ske fysiskt är att vi måste ha din underskrift på bouppteckningen när den har fastställts, detta då Skatteverket inte godtar underskrifter på annat sätt. Vi löser detta brevledes.

Hur mycket behöver jag göra själv?

Det ska alltid finnas en bouppgivare, det vill säga en person som uppger dödsboets ekonomiska ställning och dylikt. Detta gäller oavsett vem du anlitar. Du kommer därför att behöva göra en del saker själv i form av att ta fram viss information om tillgångarna och skulder. För att underlätta för dig skickar vi dig en checklista med vilken information vi behöver.

Om du känner att du vill göra så lite som möjligt själv kan vi erbjuda dig ett alternativ där du skriver under en fullmakt varefter vi delvis utreder dödsboet. Vi kontrollerar då fastighetsinnehav, fordonsinnehav samt engagemang hos de största svenska banker och försäkringsbolag. Vi kan också erbjuda hjälp med dödsboförvaltning. Då adressändrar vi för dödsboet och tar hand om i stort sett allt som behövs därefter.

Hur ska tillgångar och skulder anges i bouppteckningen?

Den avlidnas tillgångar och skulder ska antecknas i bouppteckningen till det värde de hade vid dödsfallet. Om den avlidna var gift ska även den efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder antecknas. Den avlidnas och den efterlevande makans eller makens försäkringar ska antecknas i bouppteckningen, ibland som tillgångar och ibland som upplysningar.

Det behövs vanligtvis inte några särskilda värderingsintyg för exempelvis fastigheter eller fordon. För fastigheter kan taxeringsvärdet anges och för fordon kan ett uppskattat marknadsvärde oftast erhållas genom att jämföra vad liknande objekt kostar på större marknadsplatser.

Går det att se att en bouppteckning blivit registrerad?

Ja. Skatteverket kan på begäran skicka en kopia på registrerad bouppteckning (bouppteckning, tilläggsbouppteckning eller dödsboanmälan). Det sker ingen bevakning på bouppteckningar som är på väg in utan beställningen kan endast göras när bouppteckningen är registrerad.

Vad händer om det finns fel i bouppteckningen?

Om ett fel i en bouppteckning upptäcks finns i vissa fall en skyldighet att förrätta en tilläggsbouppteckning. En tilläggsbouppteckning ska förrättas om t.ex. en ny tillgång eller skuld blir känd sedan bouppteckningen har förrättats. Alla fel leder emellertid inte till att en tilläggsbouppteckning ska göras. Att exempelvis en tillgång värderats för lågt är normalt inte en grund för tilläggsbouppteckning. Det kan även uppstå andra fel som gör att bouppteckningen inte kan registreras hos Skatteverket, exempelvis att rätt personer inte antecknats i bouppteckningen eller inte kallats till förrättningsmöte.

Får jag mitt arv direkt när bouppteckningen är klar?

Nej. Det är ingen som ärver i och med att bouppteckningen upprättas. Arvet kan du göra anspråk på först efter att bouppteckningen registrerats hos Skatteverket och ni skrivit under ett arvskiftesavtal.

När görs ett arvskifte?

Arvskiftet kan göras efter att bouppteckningen registrerats och godkänts hos Skatteverket. Ibland kan det finnas anledning att vänta ytterligare en stund, exempelvis när dödsbodelägarna sålt en bostad och väntar på att försäljningen ska slutbetalas.

Är bodelning och arvskifte samma sak?

Nej. Det är däremot vanligt att ett kombinerat bodelnings- och arvskiftesavtal upprättas.

En bodelning ska alltid göras när ett äktenskap upphör. Lite förenklat kan sägas att bodelningen innebär att båda makarnas nettotillgångar slås samman och delas på två lika delar. Arvskiftet är då överföringen av det den avlidne maken erhållit efter bodelningen till den avlidne makens arvingar.

Bouppteckning

Bouppteckningen ska upprättas inom 3 månader efter ett dödsfall, och är dödsboets identitetshandling. Den visar vem eller vilka som är berättigade till arv och vilka tillgångar och skulder som fanns per dödsdagen.

Arvskifte

Först när bouppteckningen är registrerad och godkänd hos Skatteverket brukar ett arvskifte företas. Skiftet är egentligen överföringen av dödsboets tillgångar till arvingarna, de så kallade dödsbodelägarna. Regleras med avtal.